همکاران عزیز برای حل این مشکل با توجه به تصویر زیر قطعه مورد نظر را از مدار حذف کنید

مشکل دمای باطری j500